Conradie family - ABOUT

    die CONRADIE familie

 van Suid-Afrikathe CONRADIE family

from South AfricaWie is agter hierdie

Webblaaie?


Hierdie webblaaie word deur Pieter Conradie vanaf Bellville instand gehou.

Na my vader se oorlye in 1996 het ek begin vra waar ek vandaan kom.

Te laat!

Op daardie stadium het die bestaan van die Conradie geslagsregister, wat deur oorlede "Oom Hennie" Conradie opgestel is, onder my aandag gekom. Sy laaste geslagsregister is nog op 'n tikmasjien getik en was byna 30 jaar oud. Tyd vir 'n nuwe uitgawe! Ek het die betrokker register op die rekenaar ingeskandeer, en in 1999 op die Internet beskikbaar gestel vir almal om te gebruik en verder te verbeter.

Rondom die jaar 2000 het ek baie Conradies per slakpos genader met vorms om opdatum inligting te kry. Met die hulp van dié terugvoer en baie ander mense wat sedert daardie tyd inligting verskaf het, is die oorspronklike geslagsregister aansienlik uitgebrei en ook verbeter, aangesien die rekenaar dit baie makliker maak as die dae toe ons geëerde voorgangers nog van tikmasjiene moes gebruik maak!

U is steeds welkom om my te kontak met aanvullings en verbeterings of enige ander navrae - gebruik die Kontak my / Terugvoer opsie in die sypaneel om my te epos. Baie dankie!


Pieter Conradie
Pieter Conradie *18.04.1946

ABOUT these Web Pages

These web pages are maintained from Bellville by Pieter Conradie.

Only after my dad passed away in 1996, I became interested in my ancestral line - too late!!!

I then became aware of the Conradie "geslagsregister" which was compiled by the late "Oom Hennie" Conradie who used a typewriter to do this work for some 40 years. The latest edition was nearly 30 years old. The time was ready for an update! I scanned "Oom Hennie's" work into the computer, and eventually published it on the internet and invited updates and corrections.

Around year 2000 I approached many Conradies via snail mail to collect updated information. With this feedback and also many others who helped since, the original family tree was substantially expanded and corrected in many ways, as this was a much easier task with all the information computerized.

You are always welcome to contact me with additions and corrections or any other inquiries - please use the Contact me / Feedback option in the side panel to email me. Thank you!
Dec 2011: Page designed and created by Piet Conradie;